Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego
„www.flateo.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 roku poz. 147 z późn. zm.) niniejszy regulamin, zwany dalej” ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.flateo.pl, zwanego dalej: „Serwisem”.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 roku poz. 147 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) oraz innych stosownych aktów prawnych.
Serwis prowadzony jest przez  przez Flateo , zwanego dalej „Administratorem”.
Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.flateo.pl, e-mail – biuro@flateo.pl, telefon 695959636 , adres korespondencyjny – ul. Kamienna 4, 00-004 Warszawa-
Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zwane dalej „Klientami”.
Klient przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu ma obowiązek zapoznać się z jego Regulaminem, zaakceptować jego treść oraz przestrzegać zasad w nim zawartych.
Dokonywanie zamówień w Serwisie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

Za pośrednictwem Serwisu oferowane są na odległość za pomocą sieci Internet usługi polegające na:
odpłatnej możliwości publikowania na Portalu ogłoszeń dodanych przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą;
bezpłatnego odczytu ogłoszeń przez wszytkich innych Klientów będących użytkownikami Portalu;
odpłatnej możliwości przekazania danych Klientów będących użytkownikami Portalu – na ich życzenie, Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, przy czym odpłatnością tą jest obciążony Klient prowadzący działalność gospodarczą.
Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a) i c) zwane będą w dalszej części Regulaminu: „Usługami płatnymi”.
Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. b) zwane będą w dalszej części Regulaminu: „Usługami płatnymi”.
Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a), b), c) zwane będą w dalszej części Regulaminu łącznie: „Usługami”.
Aktualna oferta Usług płatnych wraz z ich cennikiem znajduje się pod adresem: http://flateo.pl/dla-dewelopera/cennik/ .
§ 3. Zasady zamawiania Usług

Korzystanie przez Klienta z Usługi bezpłatnej nie wymaga rejestracji w Serwisie.
Korzystanie przez Klienta z usługi polegającej na przekazaniu danych Klientów będących użytkownikami Portalu – na ich życzenie, Klientom prowadzącym działalność gospodarczą wymaga, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podania następujących danych:
imienia i nazwiska klienta;
adresu zamieszkania;
adresu e-mail;
nazwy reprezentowanej firmy
nazwy obecnie pełnionego stanowiska osoby kontaktowej.
Dokonanie zamówienia Usługi płatnej wymaga rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W celu rejestracji Klient powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari i innych; minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 pikseli.
Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Usługi płatnej, przedstawia Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą następujące informacje:
dokładny opisu danej Usługi i jej przeznaczenie bądź zastosowanie;
łączną cenę zamówionych Usług wraz z podatkami,
dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia;
Złożenie zamówienia w ramach Usługi płatnej odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu pod linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danej usługi, lub w podsumowaniu listy/koszyka zamówień, w którym Klient podaje następujące dane:
firma;
siedziba;

osoba kontaktowa;
adres e-mail;
numer telefonu;
NIP;
Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu oraz informacjami wskazanymi w § 3 ust. 3 powyżej, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli zawarcia umowy poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
Serwis zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia oferowanych Usług.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
Klient i Serwis związani są ceną Usług płatnych obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:
przelew tradycyjny,
system płatności elektronicznych.
Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia Usługi.
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Serwis wysyła Klientowi.
Administartor wystawia fakturę VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
nazwa firmę;
siedziba firmy;
Numer NIP (w przypadku firm),
Numer zamówienia,
Adres korespondencyjny
Każdy Klient zobowiązuje sięwyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 4. Polityka prywatności

Klient, w przypadku gdy chce, aby doszło do przekazania jego danych, oraz w przypadku zakupu Usługi płatnej poprzez wypełnienie właściwych formularzy i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.
Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych […………………………….], dane kontaktowe: […………………………….]
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy świadczenia usług,
zaksięgowania zawartej umowy w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii umów zawieranych przez Serwis,
przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów,
przekazania danych swoim podwykonawcom.
Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Klientem.
Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
Serwis informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia;
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 5. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Klienta, stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
aktywne łącze internetowe;
Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej …….. ,
System operacyjny co najmniej ……………….
włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu ………………..
§ 6. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Serwis na rzecz Klienta.
Klient może złożyć reklamację w terminie 14 (cztarnastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu …………………. lub drogą listu poleconego na adres ………………………., wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Klienta za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 7. Prawo Własności Intelektualnej

Klient, który wprowadza na łamach Serwisu treści lub logotypy (zwane dalej: „Utworami”), wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Serwis na następujących polach eksploatacji:
umieszczenie na stronie internetowej Serwisu;
umieszczanie i rozpowszechnianie na portalach społecznościowych i kanale YT należących do Administratora i jego partnerów;
redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego
W celu tworzenia praw zależnych Administrator powinien uzyskać on zgodę Klienta.
Administrator nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych bez zgody Klienta.
Licencja na korzystanie z Utworu nie obejmuje prawa do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.
Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworu jest udzielona na czas nieokreślony. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia przekazania Utworów Administartorowi.
Administartor nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji osobom trzecim oraz nie ma prawa ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby.
Licencja ma charakter nie wyłączny i udzielana jest na czas nieokreślony.
Klient korzystający z funkcjonalności Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.
Klient nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych na łamach Serwisu, do których nie posiada praw.
§ 8. Prawa i Obowiązku Klienta

Zakazane jest umieszczanie przez Klienta ogłoszeń:
niosących treści bezprawne;
obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
fałszywych lub mylących;
naruszających prawa osób trzecich;
rozpowszechniających spam;
zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www….,
wirusów czy innych technologii działających na szkodę Serwisu i innych Klientów
naruszające prawa osób trzecich.
Klient lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
Klient nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Serwisie osobom trzecim.
Klient korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Klientów jak i Serwisu.
Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: […………………………….]
W ramach Serwisu zabronione jest działanie klienta, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 9. Prawa i Obowiązku Administratora

Administrator troszczy się o należyte działanie Serwisu o każdej porze.
Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku:
złamania zasad Regulaminu lun przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
podejmowania działań na szkodę innego Klienta, Administratora lub Serwisu,
podawania nieprawdziwych danych,
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
treści i informacje przekazywane przez Klientów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Klient przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu;
za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Klienta bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta danych oraz informacji Serwisu,
§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).